Güvenlik

Yapılandırma

Laravel, kimlik doğrulanması işlerini çok basit hale getirmeyi amaçlamaktadır. Aslında, hemen her şey hazır yapılandırılmış durumdadır. Kimlik doğrulaması yapılandırma dosyası app/config/auth.php yerleşiminde bulunmaktadır ve kimlik doğrulama araçlarının davranışlarına nasıl ince ayarlar yapılacağı üzerine iyi belgelenmiş çeşitli seçenekler barındırır.

Ön tanımlı olarak, Laravel app/models dizininde bir User modeli içermektedir ve bu model ön tanımlı Eloquent kimlik doğrulama sürücüsü ile kullanıma hazırdır. Bu modelin şemasını oluştururken şifre alanının en az 60 karakter olmasını temin etmeniz gerektiğini unutmayın.

Şayet sizin uygulamanız Eloquent kullanmıyorsa, Laravel sorgu oluşturucusunu kullanan database kimlik doğrulama sürücüsünü kullanabilirsiniz.

Not: Başlamadan önce users (veya dengi olan) tablonuzun 100 karakterlik string tipinde nullable bir remember_token sütunu taşıdığından emin olun. Bu sütun, uygulamanız tarafından sürdürülecek olan "remember me (beni hatırla)" session'ları için bir token saklamak amacıyla kullanılacaktır. Bu, bir migrasyonda $table->rememberToken(); kullanılarak yapılabilir.

Şifrelerin Saklanması

Laravel'deki Hash sınıfı güvenli Bcrypt karıştırması (hashing) sağlar:

Bcrypt Kullanılarak Bir Şifrenin Karıştırılması

$parola = Hash::make('secret');

Bir Şifrenin Karıştırılmışa Göre Doğrulanması

if (Hash::check('secret', $karistirilmisParola))
{
  // Parola doğrulanmıştır...
}

Bir Şifrenin Yeniden Karıştırılması Gerekip Gerekmediğinin Yoklanması

if (Hash::needsRehash($karistirilmis))
{
  $karistirilmis = Hash::make('secret');
}

Kullanıcı Kimliklerinin Doğrulanması

Bir kullanıcının uygulamanıza girişi için Auth::attempt metodunu kullanabilirsiniz.

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $parola)))
{
  return Redirect::intended('pano');
}

Buradaki email'in gerekli bir seçenek değil, sadece örnek olsun diye kullanılmış olduğunu bilin. Veritabanınızda bir "kullanıcı adı"na ("username"e) karşılık gelen sütunu kullanmanız gerekiyor. Redirect::intended fonksiyonu, kullanıcıları kimlik doğrulama filtresi tarafından yakalanmadan önce erişmeye çalıştıkları URL'ye yönlendirecektir. Kullanıcının önceden girmeye çalıştığı bir url olmayan durumlarda kullanılabilsin diye bu metoda bir dönüş URI parametresi verilebilir.

attempt metodu çağrıldığında, auth.attempt olayı ateşlenecektir. Şayet kimlik doğrulama girişimi başarılı olur ve kullanıcı giriş yapmış olursa, auth.login olayı da ateşlenecektir.

Bir Kullanıcının Doğrulanmış Olup Olmadığının Tayin Edilmesi

Bir kullanıcının uygulamanıza zaten giriş yapmış olduğunu tayin etmek için check metodunu kullanabilirsiniz:

if (Auth::check())
{
  // Kullanıcı giriş yapmıştır...
}

Bir Kullanıcının Kimliğinin Doğrulanması ve "Hatırlanması"

Şayet uygulamanıza "beni hatırla" işlevselliği vermek istiyorsanız, attempt metoduna ikinci parametre olarak true geçebilirsiniz, böylece bu kullanıcı süresiz olarak "doğrulanmış" tutulacaktır (ya da manuel olarak çıkış işlemi yapıncaya kadar). Tabi ki, users tablonuz "remember me" tokenini saklamakta kullanılacak olan string remember_token sütunu içermelidir.

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $parola), true))
{
  // Bu kullanıcı hatırlanacak...
}

Not: attempt metodu true döndürürse, kullanıcı uygulamanıza girmiş kabul edilir.

Kullanıcının Remember Aracılığıyla mı Doğrulanmış Olduğunun Tayin Edilmesi

Eğer kullanıcı girişlerini "hatırlıyorsanız", bir kullanıcının "remember me" (beni hatırla) çerezi kullanılarak doğrulanmış olup olmadığını belirlemek için viaRemember metodunu kullanabilirsiniz:

if (Auth::viaRemember())
{
  //
}

Bir Kullanıcının Ek Şartlara Göre Doğrulanması

Kimlik doğrulama sorgusuna ekstra şartlar da ekleyebilirsiniz:

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $parola, 'aktif' => 1)))
{
  // Bu kullanıcı aktiftir, üyeliği askıya alınmış değildir ve mevcuttur.
}

Not: Oturum sabitlemesine karşı koruma amacıyla, kimlik doğrulaması sonrasında kullanıcının oturum ID'si otomatik olarak yeniden üretilecektir.

Login Yapmış Kullanıcıya Erişme

Bir kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra, bu kullanıcının modeline / kaydına ulaşabilirsiniz:

$email = Auth::user()->email;

Kimliği doğrulanmış bir kullanıcının ID'sini elde etmek için id metodunu kullanabilirsiniz:

$id = Auth::id();

Bir kullanıcıyı sadece ID'si ile uygulamanıza giriş yaptırtmak için loginUsingId metodunu kullanın:

Auth::loginUsingId(1);

Login Olmaksızın Kullanıcı Bilgilerinin Geçerlilik Denetimi

validate metodu gerçekte uygulamaya giriş yapılmaksızın bir kullanıcının kimlik bilgilerinin geçerlilik denetiminden geçirilmesine imkan verir:

if (Auth::validate($kimlikbilgileri))
{
  //
}

Bir Kullanıca Tek Bir İstek İçin Giriş Yapma

Bir kullanıcıyı uygulamanıza tek bir istek için giriş yapmak için de once metodunu kullanabilirsiniz. Bu durumda oturum veya çerezler kullanılmayacaktır.

if (Auth::once($kimlikbilgileri))
{
  //
}

Bir Kullanıcıya Uygulamadan Çıkış Yapma

Auth::logout();

Elle Kullanıcı Girişi

Şayet, mevcut bir kullanıcı olgusunu uygulamanıza giriş yaptırmak istiyorsanız, bu olguda login metodunu çağırmanız yeterlidir:

$uye = Uye::find(1);

Auth::login($uye);

Bu metod, bir kullanıcıyı attempt metodu kullanarak kimlik bilgileri ile giriş yaptırmaya eşdeğerdir.

Rotaların Korunması

Belli bir rotaya sadece kimliği doğrulanmış kullanıcıların erişebilmesini sağlamak amacıyla rota filtreleri kullanılabilir. Laravel ön tanımlı olarak auth filtresi sağlamıştır ve app/filters.php içinde tanımlanmıştır.

Bir Rotanın Korunması

Route::get('profil', array('before' => 'auth', function()
{
  // Sadece kimliği doğrulanmış üyeler girebilir...
}));

CSRF Koruması

Laravel, uygulamanızı siteler arası istek sahtekarlıklarından (cross-site request forgeries [CSRF]) korumak için kolay bir metod sağlamaktadır.

Forma CSRF Jetonunun Eklenmesi

<input type="hidden" name="_token" value="<?php echo csrf_token(); ?>">

Gönderilmiş CSRF Jetonunun Geçerlilik Yoklaması

Route::post('register', array('before' => 'csrf', function()
{
  return 'Geçerli bir CSRF jetonu verdiniz!';
}));

HTTP Basic Kimlik Doğrulaması

HTTP Basic Kimlik Doğrulaması, kullanıcıları özel bir "giriş" sayfası açmadan uygulamanıza giriş yapabilmeleri için hızlı bir yoldur. Bunun için, rotanıza auth.basic filtresi tutturun:

HTTP Basic İle Bir Rotanın Korunması

Route::get('profil', array('before' => 'auth.basic', function()
{
  // Sadece kimliği doğrulanmış üyeler girebilir...
}));

Ön tanımlı olarak, bu basic filtresi kimlik doğrulaması yaparken kullanıcı kaydındaki email sütununu kullanacaktır. Siz başka bir sütunu kullanmak istiyorsanız, basic metoduna birinci parametre olarak bu sütunun adını geçirin:

Route::filter('auth.basic', function()
{
  return Auth::basic('username');
});

Durum Bilgisi Olmaksızın Bir HTTP Basic Filtresi Ayarlanması

HTTP Basic Kimlik Doğrulamasını oturumda kullanıcı tanıtıcı bir çerez ayarlamadan da kullanabilirsiniz, bu daha çok API kimlik doğrulamalarında işe yarayacaktır. Bunu yapmak için, onceBasic metodu döndüren bir filtre tanımlayın:

Route::filter('basic.once', function()
{
  return Auth::onceBasic();
});

Eğer PHP FastCGI kullanıyorsanız, HTTP Basic kimlik doğrulaması ön tanımlı durumda düzgün çalışmayacaktır. Aşağıdaki satırlar .htaccess dosyanıza eklenmelidir:

RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

Şifre Hatırlatıcıları & Yenileme

Model & Table

Çoğu web uygulaması, kullanıcılarına unutulmuş şifrelerini yenileyecek bir yol verir. Her uygulamada bunu tekrar tekrar yapmaya zorlamak yerine Laravel size şifre hatırlatıcı mektup gönderme ve şifre yenilemesi yapılması için pratik metodlar sağlar. Başlamak için sizin User modelinizin Illuminate\Auth\Reminders\RemindableInterface sözleşmesini yerine getirdiğini doğrulayın. Tabii ki, Laravel'le gelen User modeli bu arayüz kontratını zaten yerine getirmektedir ve bu interface'i implemente etmek için gerekli metodları içermek için Illuminate\Auth\Reminders\RemindableTrait trait'ini kullanmaktadır.

RemindableInterface Implementasyonu

use Illuminate\Auth\Reminders\RemindableTrait;
use Illuminate\Auth\Reminders\RemindableInterface;

class User extends Eloquent implements RemindableInterface {

  use RemindableTrait;

}

Hatırlatıcı Tablo Migrasyonunun Üretilmesi

Daha sonra, şifre yenileme jetonlarının saklanacağı bir tablo oluşturulmalıdır. Bu tablo için bir migrasyon üretmek için yapacağınız tek şey auth:reminders-table Artisan komutunu çalıştırmaktır:

php artisan auth:reminders-table

php artisan migrate

Şifre Hatırlatıcı Controller

Artık şifre hatırlatıcı controller üretmeye geçebiliriz. Bir controlleri otomatik olarak üretmek için, auth:reminders-controller Artisan komutunu kullanabilirsiniz, bu komut sizin app/controllers dizininizde bir RemindersController.php dosyası oluşturacaktır.

php artisan auth:reminders-controller

Üretilen controllerde şifre hatırlatıcı formunuzu gösterilmesini halleden bir getRemind metodu olacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey bir password.remind viewi oluşturmaktır. Bu view, bir email alanı olan basit bir form olmalıdır. Bu form [email protected] metoduna POST edilmelidir.

password.remind view'inde basit bir form bunun gibi olabilir:

<form action="{{ action('[email protected]') }}" method="POST">
  <input type="email" name="email">
  <input type="submit" value="Hatırlatıcı Gönder">
</form>

Üretilen controllerde getRemind metoduna ek olarak kullacılarınıza şifre hatırlatıcı e-postalar gönderilmesini halleden bir postRemind metodu da olacaktır. Bu metod POST değişkenlerinde bir email alanı mevcut olmasını bekler. Eğer bir hatırlatıcı e-postası kullanıcıya başarıyla gönderilirse, oturuma bir status mesajı flaşlanacaktır. Eğer hatırlatıcı yapılamazsa o zaman bunun yerine bir error mesajı flaşlanacaktır.

Bu postRemind controller metodu içerisinde, kullanıcıya göndermeden önce mesaj olgusu üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:

Password::remind(Input::only('email'), function($message)
{
  $message->subject('Şifre Hatırlatıcı');
});

Kullanıcınız, controllerin getReset metodunu işaret eden bir bağlantısı olan bir e-posta alacaktır. Ayrıca, ilgili bir şifre hatırlatıcı girişimini tanımlamakta kullanılan bir şifre hatırlatıcı tokeni bu controller metoduna geçilecektir. Bu controller metodu bir password.reset view'i döndürecek şekilde zaten yapılandırılmıştır, ancak bu view'i sizin oluşturmanız gerekiyor. İlgili token view'e geçilecektir ve siz bu tokeni token adlı "hidden" bir form alanına koymanız gerekiyor. Sizin şifre reset (yenileme) formunuz bu token'e ek olarak email, password ve password_confirmation alanlarını da içermelidir. Bu form [email protected] metoduna post edilmelidir.

password.reset view'indeki basit bir form şöyle bir şey olabilir:

<form action="{{ action('[email protected]') }}" method="POST">
  <input type="hidden" name="token" value="{{ $token }}">
  <input type="email" name="email">
  <input type="password" name="password">
  <input type="password" name="password_confirmation">
  <input type="submit" value="Şifreyi Yenile">
</form>

Son olarak, veritabanındaki şifrenizin gerçekten değiştirilmesinden bu postReset metodu sorumludur. Bu controller eyleminde, Password::reset metoduna geçilen Closure, User'in password niteliğini ayarlar ve save metodunu çağırır. Pek tabii, bu Closure sizin User modelinizin bir Eloquent modeli olmasını beklemektedir; bununla birlikte siz bu Closure üzerinde uygulamanızın veritabanı depolama sistemiyle uyumlu olması için gerekli değişiklikler yapmakta özgürsünüz.

Eğer şifre başarılı bir biçimde yenilenirse, kullanıcı uygulamanızın köküne yönlendirilecektir. Aynı şekilde, siz bu redirect URL'sini de değiştirme serbestisine sahipsiniz. Eğer şifre yenileme başarısız olursa, kullanıcı tekrar reset formuna yönlendirilecektir ve session'a bir error mesajı flaşlanacaktır.

Şifre Geçerlilik Denetimi

Ön tanımlı olarak, Password::reset metodu şifrelerin eşleşiyor ve >= altı karakter olmasını soruşturacaktır. Siz, parametre olarak bir Closure alan Password::validator metodunu kullanarak bu kuralları özelleştirebilirsiniz. Bu Closure içerisinde, istediğiniz her türlü şifre geçerlilik denetimini yapabilirsiniz. Şuna dikkat ediniz: şifrelerin eşleşiyor olduğunu doğrulamanız gerekmiyor, çünkü bu kısım framework tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Password::validator(function($credentials)
{
  return strlen($credentials['password']) >= 8;
});

Not: Ön tanımlı olarak, şifre yenileme tokenlerinin ömrü bir saat sonra sona erer. Siz app/config/auth.php dosyanızın reminder.expire seçeneği aracılığıyla bunu değiştirebilirsiniz.

Kriptolama

Laravel, mcrypt PHP uzantısı aracılığıyla güçlü AES kriptolama imkanı sağlamaktadır:

Bir Değerin Kriptolanması

$kriptolu = Crypt::encrypt('secret');

Not: app/config/app.php dosyasının key seçeneğinde 16, 24 veya 32 karakterli rastgele bir string ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde kriptolanmış değerler güvenli olmayacaktır.

Kriptolu Bir Değerin Çözülmesi

$cozuk = Crypt::decrypt($kriptolu);

Cipher ve Mod Ayarlanması

Ayrıca, kriptocu tarafından kullanılan cipher ve mod da ayarlayabilirsiniz

Crypt::setMode('crt');

Crypt::setCipher($cipher);

Kimlik Doğrulama Sürücüleri

Laravel kutusunda database ve eloquent kimlik doğrulama sürücüleriyle gelir. Diğer kimlik doğrulama sürücüleri eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Authentication genişletme dokümantasyonu kesimini kontrol ediniz.